Definitielijst

TAB; WIKI PAGE / DEFINITIES

1             Bouwscan; de bouwscan bestaat uit technische scans, -metingen en onderzoeken aan de hand van fotografische opnames van het zichtbare exterieur van een bouwkundig object. Zoals bijvoorbeeld de gevel en het dak van een gebouw. Deze opname is een fotografische vastlegging. Bouw Scan Groningen gebruikt hiervoor een speciaal ontwikkeld instrument en hanteert bij de inspectiewijze de richtlijn BRL 5024 KOMO om op dit op een hoogwaardige wijze uit te voeren.

Nul-meting; de nul-meting is een technische scan, waarbij het zichtbare exterieur, en eventueel interieur, van een object of gebouw fotografische wordt vastgelegd. Bouw Scan Groningen gebruikt hiervoor een speciaal ontwikkeld instrument en hanteert bij de inspectiewijze de richtlijn BRL 5024 KOMO om op dit op een hoogwaardige wijze uit te voeren.
De nul-meting dient als uitgangspunt voor het vaststellen van de constructieve veiligheid en bouwkundige staat van het object. Deze gegevens worden in een rapport vastgelegd en dit rapport dient als bewijslast. Het rapport wordt als onderdeel van een notariële akte als zodanig vastgelegd en gedeponeerd.

Seismische risico analyse; Bouwkundige objecten in provincies Groningen, Drenthe en noordwesten van Fryslân, lopen een potentieel risico op schade door seismische activiteit in de vorm van aardbevingen. Aardbevingen worden in verband gebracht met de aardgaswinning in Noord Nederland.
De seismische risico analyse vormt een belangrijk onderdeel van de bouwscan. De locatie van het bouwkundig object ten aanzien van thans gehanteerde seismische risico kaart van Noord Nederland geldt hier als indicator.

3             HRBE’s; Afkorting voor hoog risico bouw elementen / high risk building elements. Dit zijn elementen die een potentieel valgevaar zijn, zelfs bij lage grondversnellingen (trillingen in de bodem). Een en ander gebaseerd op de visuele inspectie van de constructieve en niet-constructieve elementen, welke met bouwscan in beeld worden gebracht. Hierbij inspecteert Bouw Scan Groningen 12 HRBE’s welke veel voorkomen. (plaatje HRBE’s)

4             Zorgplicht / Wettelijk verplichting / Woningwet art 1.a; Artikel 1a van de woningwet omschrijft de algemene zorgplicht welke gebouweigenaren dragen om ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat voor in en om het pand, dan wel voortduurt als gevolg van de staat van het vastgoed. Een vastgoedeigenaar is vanuit deze wet verantwoordelijk voor een veiligheid en schade herstel van zijn eigen panden. Ook is de vastgoedeigenaar aansprakelijk bij schade (materieel en immaterieel) wanneer dit niet aantoonbaar geborgd is.

5             Juridische vastlegging / Notariële akte / Deponering bij de notaris / Bewijs; Om als geldig bewijs te kunnen dienen, moet schade op de juiste wijze aantoonbaar gemaakt worden. De bouwscan, nul-meting en seismische risico analyse van Bouw Scan Groningen worden uitgewerkt in een rapport (of gebouwpaspoort) dat opgenomen wordt in een notariële akte en als zodanig ook gedeponeerd. Hierbij is de juridische status als bewijslast geborgd. Onze inspecties en rapporten voldoend aan de richtlijnen van geldige bewijsvoering. Zo weet u zeker dat u sterk staat bij schade.

6             Centrum Veilig Wonen / CVW; Centrum Veilig Wonen in Appingedam heeft in 2015 de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Het staat onder toezicht van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Het CVW houdt zich bezig met schadeafhandeling, schadeherstel, constructieve veiligheid en verduurzaming als gevolg van aardbevingsschades aan woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld.

7             BRL 5024 KOMO richtlijn

8             BOEI Inspectie; BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Al deze facetten werden voorheen afzonderlijk van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd. De BOEI inspectiemethode heeft als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit zorgt voor meer inzicht in de samenhang tussen de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport. Uiteindelijk ontstaat hiermee een integrale basis voor het beheer van uw gebouw. Zo krijgt u een compleet beeld van investeringen die nodig zijn.

8a           Brandveiligheidstraject; Het brandveiligheidstraject van Bouw Scan Groningen bestaat uit de volgende onderdelen:
• rook- en brandcompartimentering
• aangeven van brandpreventieve maatregelen
• situering en inrichting van vluchtwegen
• vluchtplannen
• brandoverslag berekeningen, vooral bij verbouwing en uitbreiding
• brandwerendheid van constructies, vooral bij verbouwing en uitbreiding
• vuurlastberekeningen

10           Preventief en correctief risico gestuurd onderhoud; Preventief risico gestuurd onderhoud, betekend dat u vroegtijdig actie onderneemt in het aanpassen, vervangen, versterken of verbeteren van constructieve of bouwkundige onderdelen aan uw gebouw.
Correctief risico gestuurd onderhoud, betekend dat u pas bij de constatering van een mogelijk risico, besluit aanpassingen, vervanging, versterking of verbetering van constructieve of bouwkundige onderdelen aan uw gebouw uit te voeren. Hierbij gaat het voornamelijk over de HRBE’s, zoals bijvoorbeeld het instortingsgevaar van een schoorsteen

13           Trias Energetica; De meest toegepaste strategie om tot energiebesparing te komen heet de Trias Energetica. Op basis van dit principe is de stap naar energieneutraal bouwen mogelijk.

De oorspronkelijke vorm van de Trias Energetica is als volgt:

  • Beperk het energieverbruik; goed isoleren, een hoge luchtdichtheid, gebruik daglicht, compact

bouwen, gebruik de massa van het gebouw en beperk gebruik gas (warmwater) en elektriciteit

  • Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen; zon, wind en water
  • Gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk; warmteterugwinning, daglicht

De Trias Energetica is een drie-stappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Deze strategie werd in 1996 door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem, één van de voorlopers van Agentschap NL) geïntroduceerd. Later werd de Trias Energetica uitgewerkt door de TU Delft. Drie stappen van de Trias Energetica zijn basis vuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen.